© AbundantHopeFrance 2015
 2007 -- 2021 Nederlands - AbundantHope.net
Auteurs Rechten
AUTEURSRECHTEN - TERMEN & VOORWAARDEN GEBRUIK VAN DE INHOUD VAN DEZE WEB SITE Het gebruik van tekst, beelden en andere inhoud van deze web site zijn onderhevig aan de volgende termen en voorwaarden: DE INHOUD IS BESCHERMD DOOR DE WETTEN BETREFFENDE DE INTELLECTUELE EIGENDOM Tekst en beeld dossiers audio en videoclips, en andere inhoud op deze web site zijn de eigendom van AbundantHope en kunnen beschermd worden door auteursrechten en eveneens door andere beperkingen. Auteursrechten en andere eigendomsrechten in de inhoud van deze web site kunnen ook de eigendom zijn van individuen en entiteiten verschillend van, en samen met, AbundantHope. AbundantHope verbiedt speciaal het kopiëren van welk beschermd materiaal ook op deze web site, met uitzondering van hun billijk gebruik zoals gedefinieerd in de wet voor auteursrechten, en hieronder beschreven. BILLIJK GEBRUIK IS TOEGESTAAN Billijk gebruik van materiaal beschermd door auteursrechten bevat het gebruik van beschermd materiaal voor niet commerciële, opvoedkundige doeleinden, zoals leren, studiebeurzen, onderzoek, kritiek, commentaar, nieuwsverslagen, en andere inhoud. Tenzij anders vermeld, mogen gebruikers, die tekst en beeld dossiers van deze web site wensen te downloaden of te printen voor zulk gebruik, dit doen zonder specifieke toelating van AbundantHope, op voorwaarde dat zij akkoord gaan met de volgende voorwaarden: 1. De inhoud mag enkel gebruikt worden voor persoonlijke, opvoedende of niet commerciële doeleinden; 2. Gebruikers moeten de auteur en de bron van de inhoud vernoemen zoals zij dit zouden doen met het materiaal van om het even welk geprint werk; 3. De vernoeming moet alle auteursrecht informatie en andere informatie die met de inhoud verbonden is vermelden, evenals de URL van de AbundantHope web site; 4. Er mag niets aan de inhoud veranderd of gewijzigd worden; 5. Gebruikers moet akkoord gaan met alle andere termen of beperkingen die van toepassing kunnen zijn op een individueel document, beeld of tekst; GARANTIE 1. Door het downloaden, printen, of ander gebruik van tekst en beeld dossiers van deze web site, gaan gebruikers akkoord en garanderen dat zij hun gebruik van zulke dossiers zullen beperken voor billijke doeleinden en voldoen aan alle andere termen en voorwaarden van deze licentie, en niet de rechten van AbundantHope noch van enig ander persoon of entiteit zullen schaden. AbundantHope garandeert niet dat het gebruik van teksten, beelden en inhoud die op de web site geplaatst worden, de rechten van derde partijen, die niet de eigendom van AbundantHope zijn of ermee verbonden zijn, niet overtreden. COMMERCIEEL GEBRUIK IS BEPERKT Niet toegestane commerciële publicaties of exploitatie van teksten, beelden of inhoud van deze web site is strikt verboden. Iedereen die wenst bepaalde van deze dossiers of beelden te gebruiken voor commerciële, publiciteits of enig ander doel, dat afwijkt van billijk gebruik zoals door de wet gedefinieerd, moet de toestemming vragen en verkrijgen van AbundantHope. Toestemming voor zulk gebruik wordt gegeven op basis van “geval per geval” en volgens het uitsluitend goeddunken van AbundantHope’s organisatie voor Ontwikkeling en Licentieverlening. Een gebruikersheffing kan ingeschat worden afhankelijk van het type en de natuur van het voorgestelde gebruik. TRADEMARKS Vele geregistreerde merken, dienst merken en logos (samen “Trademarks” genoemd) op de web site vertoond, met inbegrip van AbundantHope en de “AbundantHope Heilige Cirkel” logo, zijn geregistreerde en/of niet geregistreerde handelsmerken van het publiek domein van AbundantHope. De trademarks van derde partijen mogen ook op deze web site gepresenteerd worden. Niets dat bij deze web site behoort kan aanzien worden als impliciet octrooi of anders, als een of andere licentie of recht om, om het even welk Trademark, vertoond op de web site te gebruiken, zonder de specifieke geschreven toestemming van AbundantHope, of iedere derde partij die eigenaar zou kunnen zijn van Trademarks die op de web site vertoond zijn. Ieder niet toegestaan gebruik van de Trademarks of welke andere beelden of inhoud ook van deze web site, met uitzondering van hetgeen omschreven is in vermelde “Termen en Voorwaarden” zijn strikt verboden. VRIJWARING De teksten, beelden en inhoud op de web site zijn ter beschikking gesteld “zoals ontvangen” zonder garantie van enig soort, uitgedrukt of impliciet, met inbegrip maar niet gelimiteerd tot, de impliciete handelsgaranties, fitnes of voor een specifiek gebruik, al dan niet namaak. AbundantHope aanvaardt geen verantwoordelijkheid, en zal niet verantwoordelijk zijn voor enige schade voor, of virussen die uw computeruitrusting of andere eigendom zouden kunnen beschadigen bij gebruik op uw site van uw downloading van welke tekst, beeld of inhoud ook van de web site. LINKS NAAR WEB SITES VAN DERDE PARTIJEN Sommige AbundantHope web sites bevatten links naar web sites van derde partijen. Deze sites staan niet onder de controle van AbundantHope en AbundantHope is niet verantwoordelijk voor de inhoud van welke web site ook waarmee een link bestaat. Deze links zijn enkel voorzien als comfort en zullen niet gebruikt worden als een bevestiging van verantwoordelijkheid, van sponsering, of verwantschap van de desbetreffende web site met AbundantHope. Alles wat de leden van AbundantHope schrijven is beschermd door de auteursrechten van 2005-2011 AbundantHope. Alle rechten voorbehouden. ---------------------------------------------- In het ENGELS: Use of Content from this Website Use of text, images and other content on this website are subject to the following terms and conditions:   CONTENT IS PROTECTED BY INTELLECTUAL PROPERTY LAWS Text and image files, audio and video clips, and other content on this website is the property of AbundantHope and may be protected by copyright and other restrictions as well. Copyrights and other proprietary rights in the content on this website may also be owned by individuals and entities other than, and in addition to, AbundantHope. AbundantHope expressly prohibits the copying of any protected materials on this website, except for the purposes of fair use as defined in the copyright law, and as described below.   FAIR USE IS PERMITTED Fair use of copyrighted material includes the use of protected materials for non-commercial educational purposes, such as teaching, scholarship, research, criticism, commentary, news reporting, and other content. Unless otherwise noted, users who wish to download or print text and image files from this Web site for such uses may do so without AbundantHope's express permission, provided that they comply with the following conditions: The content may only be used for personal, educational or noncommercial purposes; Users must cite the author and source of the content as they would material from any printed work; The citation must include all copyright information and other information associated with the content and the URL for the AbundantHope website; None of the content may be altered or modified; Users must comply with all other terms or restrictions which may be applicable to the individual file, image or text;   WARRANTY By downloading, printing, or otherwise using text and image files from this website, users agree and warrant that they will limit their use of such files to fair use and will comply with all other terms and conditions of this license, and will not violate the rights of AbundantHope or any other person or entity. AbundantHope does not warrant that use of the text, images and content displayed on the website will not infringe the rights of third parties not owned by or affiliated with AbundantHope.   COMMERCIAL USE IS RESTRICTED Unauthorized commercial publication or exploitation of text, images or content of this website is specifically prohibited. Anyone wishing to use any of these files or images for commercial use, publication, or any purpose other than fair use as defined by law, must request and receive prior written permission from AbundantHope. Permission for such use is granted on a case-by-case basis at the sole discretion of AbundantHope's Office of Product Development and Licensing. A usage fee may be assessed depending on the type and nature of the proposed use.   TRADEMARKS Many of the trademarks, service marks, and logos (collectively, the “Trademarks”) displayed on the website, including AbundantHope and the AbundnatHope Sacred Circle logo, are registered and/or unregistered common law trademarks of AbundantHope. The trademarks of third parties may also be displayed on this Web site. Nothing contained in this website should be construed as granting, by implication or otherwise, any license or right to use any Trademarks displayed on the website without the express written permission of AbundantHope or any third party that may own the Trademarks displayed on the site. Any unauthorized use of the Trademarks or any other images or content on this website, except as authorized in these Terms and Conditions, is strictly prohibited.   DISCLAIMER The text, images and content on the website are provided “as is” without a warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular use, and/or non-infringement. AbundantHope assumes no responsibility, and shall not be liable for any damage to or viruses that may infect your computer equipment or other property on account of your use of the site or your downloading of any text, images or content from the website.   LINKS TO THIRD PARTY WEBSITES Some AbundantHope websites contain links to third party websites. The linked sites are not under the control of AbundantHope and AbundantHope is not responsible for the contents of any linked website. These links are provided as a convenience only and shall not be construed as an endorsement of, sponsorship of, or affiliated with the linked website by AbundantHope.